Change font size: A A     -    Change language: NL | FR | EN | ES | DE | IT

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Innoceutics bvba. Door het bezoek aan of het gebruik van deze site, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve deze site niet te bezoeken of te gebruiken.

De informatie op deze site is enkel bestemd voor Belgische inwoners. Indien u geen Belgische inwoner bent, gelieve deze site niet te bezoeken of te gebruiken.

Informatie

De informatie op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Innoceutics bvba kan te allen tijde de inhoud van deze site wijzigen. Innoceutics bvba kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige vergissing of onvolledigheid in de inhoud van deze site.

Innoceutics bvba geeft geen garanties omtrent de volledigheid en accuraatheid van de informatie op deze site of van het mogelijk gebruik van deze informatie. Noch Innoceutics bvba, nog enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of aflevering van deze site kan aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen om deze site te gebruiken, of die verband houdt met enige vergissing of onvolledigheid in de inhoud van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site is eigendom van Innoceutics bvba. Het materiaal dat op deze site kan geraadpleegd worden, inclusief merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, inhoud, afbeeldingen, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht of andere regelgevingen betreffende intellectuele eigendom, en behoren toe aan Innoceutics bvba of derden met wie Innoceutics bvba een een licentieovereenkomst of enige andere overeenkomst gesloten heeft.

Tenzij voor uw individueel niet-commercieel gebruik én met respect voor de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, mag het materiaal van deze site niet gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, verspreid, doorgezonden, doorverkocht, getoond, uitgezonden of op enige andere wijze geëxploiteerd worden.

Gezondheidsdisclaimer

De gezondheidsinformatie op deze site wordt enkel verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Noch geeft deze site u een gepersonaliseerde medische diagnose, noch vervangt zij het advies van een geneesheer of enige andere gekwalificeerde gezondheidsprofessional. Het gepaste gebruik van de producten waarnaar deze site verwijst dient steeds overlegd te worden met uw dokter of andere gekwalificeerde gezondheidsprofessional.

Privacy beleid

Innoceutics bvba verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens binnen de door de Belgische wet toegestane beperkingen. Door de website van Innoceutics bvba te gebruiken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden van directe marketing en na codering ervan, voor statistische doeleinden. Innoceutics bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt bij het invullen van het contactformulier dat u op de website vindt onder de rubriek “contact”. Deze gegevens omvatten de familienaam, de voornaam, het email-adres en het telefoonnummer.

Innoceutics bvba geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien u ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming geeft of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Innoceutics bvba opgelegd worden.

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegegevens. U heeft het recht onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten rechtzetten of te laten verwijderen. U heeft tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Om deze rechten uit te oefenen dient u een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Innoceutics bvba, IIC Universiteit Gent, Technologiepark 3, 9052 Zwijnaarde.

Als u uw e-mail adres of uw telefoonnumer meegedeeld heeft, kan u per e-mail of telefonisch gecontacteerd worden door Innoceutics bvba. Indien u in de toekomst geen e-mails of telefonische oproepen wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren
per e-mail: contact@innoceutics.com of
per brief: Innoceutics bvba, IIC Universiteit Gent, Technologiepark 3, 9052 Zwijnaarde.

Indien u nog verdere vragen of opmerkingen heeft omtrent het privacy beleid, gelieve ons te contacteren per e-mail of per brief op voormeld adres.

Links naar websites van derden

Deze site kan links of verwijzigingen naar websites van derden bevatten, of kan indirect naar deze verwijzen. Innoceutics bvba biedt geen enkele waarborg, noch garandeert zij de volledigheid, de geldigheid of de accuraatheid van de informatie die de websites van derden geven. Innoceutics bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke schade of verwondingen die voortvloeien uit de informatie of opinies die zich op de website van derden bevinden.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van deze site worden beheerst door het Belgische recht. De ongeldigheid, de nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepaling(en) van deze Gebruiksvoorwaarden tast geenszins de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan. Om het even welke discussie, juridische vordering of maatregel die verband houdt met deze site zal beslecht worden door de rechtbanken van Gent.

In het buitenland kunnen de producten waarnaar deze site verwijst, onderworpen zijn aan andere wettelijke reglementeringen en vereisten. Indien enig voorstel voor om het even welk product dat gemaakt wordt op deze site verboden is, is dit voorstel van nul en gener waarde.

Wijzigingen

Innoceutics bvba kan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden herzien of actualiseren. Deze site verwijst steeds naar de geldende gebruiksvoorwaarden van deze site. Gelieve deze site regelmatig te bezoeken om de geldende gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Varia

Ingeval van discrepantie tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige versie.

 

© Copyricht 2006 Innoceutics bvba. Alle rechten voorbehouden.
terug naar boven